top of page

משחק:

מסלול ישראלי

אולגה פילניק ורונית דותן

משחק מסלול ישראלי בעקבות 70 שנה למדינה

פרטי הגן  גן מזח, גילאי טרום חובה  וחובה

שם המפקחת: איילה משה

 רציונל ומטרה: יישום וחשיפה לידע כללי בנושא המדינה וכן קידום מיומנויות אורייניות וחשבוניות.

 על המשחק:"משחקים משמנים את גלגלי הגוף והשכל" (בנג'מין פרנקלין) ואנו מוסיפות כי הוא מרחיב אף את הלב ...

 במשחק זה הינו משחק מסלול סגור אשר עונה על נושאים רבים הקשורים לישראל.  במהלך המשחק הילדים מתנסים במגוון סוגי שאלות ומשימות.

 המשחק מעודד חשיפה לנושאים ומושגים חדשים וכן מהווה סיכום וחזרה על הנלמד.

bottom of page